Termes i Condicions
Termes i Condicions

Els següents termes i condicions son vinculants i han de llegir-se amb atenció.

Caldrà imprimir o descarregar una còpia d’aquests termes i condicions, i la correcta informació de desistiment, com a referencia pel futur.

1. OBJECTE I APLICACIÓ

Les condicions General que es presenten tenen com a objectiu, regular els termes i condicions pels que es liquida en concepte de “matrícula” dels cursos referits amb formulari, com a Curs de Joves i Curs Preparatori, i les “proves d’accés” als graus, exclusivament, inclosos dins el web www.ladiana.cat

Les quotes dels cursos, TOTS, se satisfaran mitjançant pagament per transferència, amb targeta de crèdit/dèbit o efectiu en el cas de liquidar-se en la modalitat anual, o bé mitjançant rebut bancari, en cas de fraccionament.

L’acceptació de pagament a través del lloc Web comporta necessàriament l’acceptació dels termes i condicions generals d’accés i utilització del lloc www.ladiana.cat, així com els presents, sense objecció o reserva de cap mena.

2. EXCLUSIONS

Només podran tramitar pagaments a través del lloc Web, els usuaris majors de 18 anys. L’usuari que faci ús del lloc Web, garanteix que compta, al menys, aquesta edat i la veracitat del conjunt de dades de registre inclosos al formulari d’inscripció. En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que hi indiqui y dels possibles perjudicis que pugui ocasionar a Cora Rosell Pujolràs i/o a tercers, de les liquidacions satisfetes a través del lloc Web.

3. INFORMACIÓ GENERAL

La Diana és propietat de Cora Rosell Pujolràs, persona física, amb NIF: 40369711L i amb domicili social a Psg Olot 68-70, 17005 de Girona.

Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a pagaments realitzats a través del lloc Web, haurà de ser comunicada al mail: hola@ladiana.cat o bé amb una trucada al 644 25 18 00 ( de dilluns a divendres de 10h a 12h).

4. IDIOMA
L’idioma en que es documentarà la gestió burocràtica entre La Diana i l’usuari és el Català i/o el castellà. En cas que sigui necessari o per expressa petició, es tramitarà en idioma escollit.
5. MITJANS TÈCNICS PER LA CORRECCIÓ D’ERRORS

En cas que l’usuari cometi errors en l’enviament de dades, podrà modificar-los mitjançant comunicació escrita al correu hola@ladiana.cat incloent al cos del missatge el seu nom, DNI tipus d’operació, la data i l’import satisfet i les dades a modificar.

A aquests efectes, es gestionarà l’obertura de la fitxa d’alumne amb dades correctes.

6. PREUS

Els imports a satisfer mitjançant el lloc Web es refereixen, única i exclusivament al concepte de matrícula per als cursos de Joves i Preparatori i “proves d’accés” als graus. No s’inclou l’IVA, La Diana, com a entitat codificada com a Centre de formació, n’és exempta.

No s’inclouen al web, els preus dels Cursos de Graduats. Aquesta informació es referirà en entrevista amb direcció. Així mateix mètodes de pagament i fraccionament de quotes.

7. FORMA DE PAGAMENT

El client podrà efectuar el pagament amb targeta de crèdit, dèbit mitjançant la plataforma Stripe.

El pagament s’efectuarà a través d’un TPV virtual, un cop que s’hagin introduït les dades de la targeta de crèdit i s’hagi polsat l’opció de “PAGAR”.

8. TRAMITACIÓ DE MATRÍCULES

8.1 Cursos de Joves i Preparatoris
Per efectuar el pagament, el client haurà d’omplir el formulari de la pàgina pagament i omplir els espais amb les dades personals que s’hi demanen per a l’obertura de la fitxa d’alumne pertinent.

La matrícula quedarà confirmada mitjançant conformitat de la tecla “PAGAR” que apareix a la pàgina de pagament, i l’expressa acceptació total de les condicions Generals de manera prèvia al pagament.

Des del mateix Web s’emetrà document de confirmació de pagament com a comprovant.

 

8.2 Proves d’accés a Graduats
Per optar a dret de prova d’accés, cal efectuar el pagament mitjançant el formulari habilitat al lloc web. Aquesta reserva ( 75€ ) garanteix, només, la participació en les proves per optar a plaça de Graduat. En cas que es guanyi la plaça, s’informarà els alumnes acceptats a fi i efecte que efectuïn el pagament pendent del total de la matrícula ( 50€ ). La matrícula a Graduats haurà de ser satisfeta abans del 20 de setembre.

 

8.3 Proves d’accés a Graduats amb probes d’accés no superades
Els alumnes que no hagin superat les proves d’accés a Graduats, i vulguin accedir al curs preparatori, hauran de satisfer el total del preu matrícula ( 125€ ) en data prèvia al 20 de setembre per confirmar la plaça.

9. DISPONIBILITAT DE PLACES I COMUNICACIÓ

Els formularis del lloc web seran operatius sempre i quan hi hagi places disponibles per als cursos referits.

Durant els següents 7 dies hàbils, els serà notificada la conformitat de plaça, mitjançant correu electrònic. Aquest quedarà en arxius per a posteriors notificacions del centre.

10. ANUL·LACIÓ / DEVOLUCIÓ DE MATRÍCULES

La Diana garanteix la possibilitat d’anul·lar la matrícula (primera convocatòria) en qualsevol moment i sense cost, sempre que es comuniqui abans de l’1 de setembre. En cas contrari, perdrà el dret a què aquesta quantitat li sigui retornada.

Les devolucions de segona convocatòria, donades les condicions especials de liquidació, dins el termini i en la forma escaient, no es consideren retornables.

11. CANCEL·LACIÓ DE CURSOS

La direcció de La Diana, es reserva el dret de desestimar o anul·lar els cursos que no hagin assolit el quòrum necessari per a la seva realització a l’inici del curs, no abans del 25 de setembre i no més tard del 28 del mateix més.

En aquests casos, el departament d’administració, a través del mail: admin@ladiana.cat, es posarà en contacte amb el grup d’alumnes afectats (si n’hi hagués) i procedirà a la devolució de les matrícules satisfetes, mitjançant transferència bancaria, prèvia sol·licitud de dades del compte bancari.

12. DADES PERSONALS I COMUNICACIONS
Gestionem la seva informació d’acord amb la nostra política de privacitat. En fer ús del lloc Web, s’accepten les gestions i es garanteix que totes les dades facilitades són exactes. Consulteu la nostra política de privacitat per a més informació.
13. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les creacions, marques, logos i qualsevol altre susceptible de protecció, inclosos a la pàgina de La Diana, són propietat de Cora Rosell Pujolràs o de tercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc Web. La reproducció, reproducció o transformacions no autoritzades constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de La Diana o de qui en sigui titular i podrà donar lloc a l’exercici de tantes accions judicials o extrajudicials puguin correspondre en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través del lloc Web, pot estar protegida per drets de la propietat industrial, intel·lectual o d’altra mena com drets d’imatge. La Diana no és, en cap cas i en cap concepte, responsable del mal ús que se’n pugui fer per part de l’usuari.

14. RESPONSABILITATS DE LA DIANA

La Diana garanteix el servei ofert a través del lloc Web.

Queden garantits els drets i les lleis vigents vers l’usuari i l’alumnat.

L’incompliment greu de les obligacions essencials de les Condicions Generals podrà donar lloc a la devolució d’imports o cancel·lació de serveis adquirits per l’usuari.

15. RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense incomplir la llei vigent ni malmetre drets i interessos de terceres persones.

L’usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en completar els formularis de matriculació.

L’incompliment greu de les obligacions essencials de les Condicions Generals podrà donar lloc a la cancel·lació de serveis per part de La Diana.

16. POLÍTICA DE REEMBORSAMENT
  1. Per adquirir la condició d’alumne de LA DIANA serà necessari estar inscrit a l’Escola i haver efectuat el pagament de la matrícula i / o estar al corrent de pagament de les quotes. El primer pagament a manera de reserva de la plaça és un import no retornable. En cas de no finalitzar el procés de matriculació, no donarà lloc a devolució d’aquesta quantitat considerada com a costos de gestió i administració de l’expedient acadèmic. El centre es reserva el dret d’admissió de l’alumne.
  1. Els preus seran proporcionats per la Secretaria de l’Escola o en el seu defecte per Administració amb el full informatiu. Els preus seran per curs acadèmic. 
  2. L’import total de el curs és únic i anual. L’Escola proporcionarà la opció de fraccionar el cost de el curs en quotes trimestrals o mensuals.
  3. L’alumne haurà de proporcionar un número de compte per domiciliar els abonaments de les quotes mensuals estipulades prèviament.
  4. Si l’alumne està en situació d’impagament de dos rebuts mensuals, perdrà el dret a la formació i/o a sol·licitar qualsevol tràmit docent o administratiu s’ esmeni la situació econòmica.
  5. La baixa definitiva per part de l’alumne no dona dret a cap devolució.
  6. La no assistència o ús de les instal·lacions de l’Escola per part de la titular o alumne donat d’alta, al corrent de pagaments, amb independència de la seva durada o de les causes que el poden originar, en cap cas podrà donar dret a devolució o reintegrament de cap quantitat de diners.
  7. L’incompliment en el pagament de les mensualitats, així com qualsevol tipus de norma (encara que no estigui prevista en la present) o que l’Escola pugui introduir en un futur, donarà dret a l’Escola LA DIANA a resoldre en qualsevol moment les seves prestacions.
La Diana Escola de Teatre logo blanc

La Diana és una escola d'arts escèniques inspirada en el mètode Stanislavski, que utilitzen altres centres com Actor's Studio de Nova York.

×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@ladiana.cat

× Et podem ajudar?

MATRÍCULES OBERTES

GRADUAT D'ART DRAMÀTIC

GRADUAT TEATRE MUSICAL

CURSOS ANUALS

 

 

 

 

Inscripcions i informació a la web, a

hola@ladiana.cat i al 644 251 800